توضیحات

از زمان اختراع فیلم، رابطه بین سینما و هنرهای تجسمی همواره موضوع پژوهش بوده است. سینما که شامل تصاویر متحرک است، رویدادها را با تصاویر بصری به مخاطب ارائه می دهد. در این زمینه، سینما با استفاده از عناصر هنر و عکاسی ،ترکیب بصری خود را تکمیل می‌کند.

  • کسوف