توضیحات

همواره شرکت در هر آزمونی، سختیها و نگرانیهای مختص خودش را دارد؛ بیگمان یکی از این آزمونها، کنکور کارشناسی ارشد
است. در سالهای اخیر به ویژه علاقه مندان بسیاری به گرایشهای هنرهای تصویری تمایل پیدا کرده اند . در این میان رشته عکاسی با
توجه به اینکه خود یکی از زیر شاخه های هنرهای تصویری است و از سویی به جز رشته نقاشی در سایر رشته ها، یکی از منابع امتحانی
است؛ به همین جهت پرداختن به دروس امتحانی رشته عکاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. گو اینکه نگارنده باا توجه به تجربه
سالهای اخیر تدریس در کلاسهای کنکور کارشکاسی ارشد ، به این نتیجه رسیده است که این درس به خصوص در قبولی رشاته های
انیمیشن و ارتباط تصویری تاثیر بسیار مثبتی داشته است. این مطلب البته صرفا در خصوص درس مبانی نظری عکاسی صدق می کند
و درس دیگر در رشته عکاسی یعکی فن شناسی مختص داوطلبان رشته عکاسی است. اما نکتهای که شاید در ابتدای مطالعات درسی
برای داوطلبان رشته های هنری به وجود می آید ، گستردگی عظیم منابع نظری عکاسی است که به ویژه در سالهای اخیر رو به فزونی
گذاشته است. نگارنده با توجه به پراکندگی مباحث عکاسی، بر آن شد تا مطالبی را که میتوان کمکی به داوطلبان عرصه هنرهای
تصویری باشد ، جمع آوری کند .

پرسش و پاسخ سوالات کنکور ارشد عکاسی