توضیحات

“مرده شور خانه” نمایشی اجتماعی است که با طنـز تـلخ به مبـاحث انتقـال قـدرت از یک پـدر به پسرش می پردازد و مخاطب را همـراه خود می کنـد تا به پُشت پـرده ی آن نگاهـی بیـــاندازد..

امیرحسین بصیر

جلد کتاب مرده شور خانه